Ászf

Home Ászf

Értelmező rendelkezések

Szolgáltató: Center Sport Bt. (székhely: 1141 Budapest, Vezér u.96 ), cégjegyzékszám: 01-06-738383 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)

Megrendelő: természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, akit a megrendelés alapján a Szolgáltató nyilvántart.

Szerződéskötés, ill. teljesítés folyamata: a Megrendelő által a www.jatekosmegfigyelo.hu oldalon leadott rendelését követően az ellenérték kiegyenlítése, Szolgáltató által a Játékosmegfigyelő Online Training mint elektronikus szolgáltatás biztosítása (a továbbiakban: Szolgáltatás) illetve hozzáférhetővé tétele Megrendelő részére, valamint a számla kiküldése a Megrendelőnek számára.

Szerződés: a Megrendelő és a Szolgáltató között a Szolgáltató szerződési feltételeinek a Megrendelő által a Szolgáltató honlapján történő elfogadásával, a Szolgáltatás tárgyában elektronikusan létrejött megállapodás.

Szolgáltatás: A Játékosmegfigyelő Online Training mint elektronikus szolgáltatás biztosítása, a Megrendelőhöz történő eljuttatása valamint annak a Megrendelő általi felhasználása engedélyezését a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. A Szolgáltatás díja 10 (tíz) darab elektronikus levél letöltési árát foglalja magában.

1. A szerződés tárgya

A Játékosmegfigyelő Online Training mint elektronikus szolgáltatás biztosítása

2. A megrendelésre vonatkozó szerződés létrejötte

2.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony érvényesen létrejön, amint a Szolgáltató honlapján a www.jatekosmegfigyelo.hu oldalon a vásárlás során a webáruház általános szerződési feltételeit elfogadja, és akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő a Szolgáltatás díját megfizeti, oly módon, hogy az a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.
3. Díj, díjfizetés

3.1. A Szolgáltatás mindenkor érvényes díját a Szolgáltató weboldalán (www.jatekosmegfigyelo.hu) közzéteszi, melynek alapján a Megrendelő díjfizetésre köteles.

A Megrendelő banki átutalás vagy Pay Pal szolgáltatás igénybevételével kiegyenlíti az Online training ellenértékét. A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének pénzügyi teljesítése után a szolgáltatást elérhetővé teszi a Megrendelő számára.

3.2. A Szolgáltató – a szolgáltatás ellenértékének megfizetését követően – számlát állít ki, melyet megküld a Megrendelő részére.

3.3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdésének értelmében a Szolgáltató a teljesítés időpontjának a számla teljesítésének napját tekinti, mint a felek közötti elszámolás időpontját.
4. Szavatosság

4.1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a Játékosmegfigyelő Online Training nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

5. Felhasználási jogosultság

5.1. A Játékosmegfigyelő Online Training a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.

5.3. A használat kizárólag a megrendelésre vonatkozó szerződésben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a használat, ha az abban, illetve a jelen ÁSZF-ben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik.

5.4. A Szolgáltatáshoz csak egy használó jogosult hozzáférni. Használata több terminálon egyidejűleg, több használó közt megosztva nem megengedett.
5.5. A Megrendelő a Szolgáltatást a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően használhatja.

5.6. A Játékosmegfigyelő Online Training-et mint ismeretanyagot tilos: – harmadik személynek használatba adni, – kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni, – más egyéb módon továbbhasznosítani, – másolni (kivéve egy biztonsági másolatot a beépített másolásvédelemmel nem rendelkező dokumentumok esetében), egyéb módon sokszorosítani/többszörözni, – oly módon használni, mely mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.

5.7. Kizárólag a Megrendelő, a vele munkaviszonyban lévő alkalmazottai, valamint a Megrendelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek minősülhetnek jogszerű használónak. Beépített másolásvédelemmel rendelkező dokumentumok esetében csak a megrendelő, vagy az általa megadott személy jogosult a használatra. A felhasználás joga mást nem illet meg.

5.8. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatást jogosulatlanul használja, sokszorosítja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely, jelen szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.

5.9. A Játékosmegfigyelő Online Training mint ismeretanyag a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll.

5.10. A jogszerű felhasználás a jelen ÁSZF-ben meghatározott Játékosmegfigyelő Online Training mint ismeretanyagra vonatkozik, annak részei nem különíthetők el több számítógépen történő használat céljából.

6. Jogfenntartás

6.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Játékosmegfigyelő Online Training mint ismeretanyag bárminemű módosítására.
6.2. A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás ármódosításának jogát.

7. Technikai feltételek

A szolgáltatás használatára javasolt böngészők: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. A PDF dokumentumok megtekintéséhez pedig: Adobe Reader vagy a fenti programok hivatalosan kiadott verziói.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Jelen ÁSZF-nek Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató az alábbiak szerint gondoskodik: Az ÁSZF hatályos és teljes szövege a Szolgáltató honlapján (www.jatekosmegfigyelo.hu) is közzétételre kerül, igényelhető továbbá az Ügyfélszolgálattól (e-mailben, faxon vagy postán).

8.2. Jelen ÁSZF 2015. december 1-én lép hatályba.

8.3. A Megrendelő a megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésével, illetve a Játékosmegfigyelő Online Training mint ismeretanyag jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja.
8.4. A Megrendelőnek a Szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozata akkor minősül jogszerűnek, ha azt írásban (elektronikus vagy postai úton, illetőleg faxon) juttatja el a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához.